HUANG ZHANG BEIJING
  • HUANG ZHANG BEIJING GUESTROOM CORRIDORS stacked & hand cut paper
  • HUANG ZHANG BEIJING GUESTROOM CORRIDORS stacked & hand cut paper
  • HUANG ZHANG BEIJING GUESTROOM CORRIDORS stacked & hand cut paper
  • PENINSULA BEIJING LIFT LOBBY
  • PENINSULA BEIJING LOBBY
  • PENINSULA BEIJING LIFT LOBBY
  • PENINSULA BEIJING LIFT LOBBY
  • PENINSULA BEIJING LIFT LOBBY
  • PENINSULA BEIJING LIFT LOBBY