postal address
Level 43 & 44 Champion Tower 3 Garden Road
Central
Hong Kong
info@gaffer.com.hk
www.gaffer.com.hk
CONTEMPORARY GLASS VARIOUS STUDIO
 • CZECH GLASS
 • CZECH DESIGN GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH GLASS
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL INSTALLATION 1046PCS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH GLASS
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH DESIGN
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL
 • CZECH CRYSTAL SUSPENDED
 • CZECH DESIGN